Tbilisi International Ophthalmology Conference
TIOC  20/20

19 - 20   დ ე კ ე მ ბ ე რ ი,  2 0 2 0 

პატივცემულო კოლეგებო  პატივი გვაქვს მოგიწვიოთ თბილისის საერთაშორისო ოფთალმოლოგიურ კონფერენციაშ...

პროგრამა რეგისტრაცია

თბილისის საერთაშორისო ოფთალმოლოგიური კონფერენცია - TIOC 2012

November 17, 2012., Saturday. 08:00 – 19:00

08:00 – 10:00 Registration

10:00 – 10:10 Opening remarks.

10:10 – 10:20 Greeting remarks.

10:20 – 10:30 Greeting remarks.

10:30 – 10:40 Greeting remarks.

Session 1. 10:40 – 14:00

1. 10:40 – 10:55. "Хирургическая техника: особенности разметки и имплантации торических ИОЛ, возможные осложнения и сложные случаи из хирургической практики". Ковтун Михаил Иванович. Харьковская медицинская академия последипломного образования ГКБ №14 им проф. Л.Л.Гиршмана г. Харьков, Украина

2. 10:55 – 11:05. Advantages of implantation of multifocal-pseudoaccommodative IOL WIOL–CF (Преимущества имплантации псевдоаккомодационно-мультифокальной линзы WIOL –CF). G.Petriashvili. “Aversi clinic”

3. 11:05 – 11:15 Management of the uveitis cataract. Drozdova E. Chelyabinsk State Medical Academy, Russian Federation

4. 11:15 – 11:25. Клинический опыт интраокулярной коррекции роговичного астигматизма торическими ИОЛ. М.И. Ковтун, И.И. Лапкина, И.В. Каплин, О.И. Стрелец. Харьков, Украина.

5. 11:25 – 11:35. Варианты технологии подшивания дислоцированных комплексов ИОЛ с капсульным мешком.  Иванов Дмитрий Иванович. Екатеринбургский МНТК Микрохирургия глаза». Россия.

6. 11:35 – 11:45. Model of acute aseptic anterior uveitis after cataract surgery connected with prostaglandins E2 activation. Artashes Zilfyan. Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Medical Center “Shengavit” EyeLaserCenter, Yerevan, Armenia.

7. 11:45 – 12:00. Современные подходы к хирургии увеальной катаракты. Шиловских Олег Владимирович., Екатеринбургский МНТК Микрохирургия глаза». Россия.

12:00 – 12:30. Coffee break

8.   12:30 – 12:40. Pseudophakic Presbyopia. M.Dvali., N.Tsintsadze., B.Sirbiladze., N.Jankarashvili. TSMU, Eye Clinic “Akhali Mzera”, Tbilisi, Georgia

9.   12:40 – 12:50. Особенности ведения пациентов с катарактой, страдающих тяжелыми формами олигофрении. М.И. Ковтун, А.В. Авдеев, И.И. Лапкина, Н.А. Гончарова. Харьков, Украина

10. 12:50 – 13:00. Effect of cataract surgery on vitreoretinal disorders. Chichua G. Chichua Eye Clinic “Mzera”, Tbilisi, Georgia.

11. 13:00 – 13:10. Хирургия хрусталика при несостоятельности связочного аппарата. Иванов Дмитрий Иванович. Екатеринбургский МНТК Микрохирургия глаза». Россия.

12. 13:10 – 13:20. 5 cases of Boston KPro implantation in Georgia. Omiadze M., Tsirekidze T., Golovacheva M. National Eye Center, “New Hospitals”, Tbilisi, Georgia.

13. 13:20 – 13:30. Refractive outcomes of Femtosecond Lasik in Georgia. Omiadze M., Golovachova M., Tsirekidze T. Georgian National Eye Center , “New Hospitals” Tbilisi, Georgia.

14. 13:30 – 13:40. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ПРЕСБИОПИИ НА ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ SCHWIND AMARIS. Первые результаты. Э.Н. Эскина, П.О. Рыбаков, В.А. Паршина, Ф.В. Бегизова. Кафедра офтальмологии ФБГОУ ВПО ГКА им. Маймонида, Клиника лазерной медицины «Сфера», г. Москва

15. 13:40 – 13:50. Phakic IOLs or Lasik   (Phakic IOLs vs Lasik). M.Dvali., N.Tsintsadze., B.Sirbiladze, N.Chikhladze. TSMU, Eye Clinic “Akhali Mzera”, Tbilisi, Georgia.

16. 13:50 – 14:00. First clinical experience of  VisuMax femtosecond laser assisted keratoplasties in Georgia. Omiadze M., Tsirekidze T., Golovacheva M. Georgian National Eye Center, “New Hospitals” Tbilisi, Georgia.

14:00 – 15:00. Lunch

Session 2. 15:00 – 19:00

17.  15:00 – 15:15. Результаты первого года применения фемтосекундной лазерной хирургии. Ребриков Сергей Викторович. Екатеринбургский МНТК Микрохирургия глаза». Россия

18.  15:15 – 15:30. Short-term Results of Intrastromal Corneal Ring Segment Implantation (KeraRing) using Femtosecond Laser in Patients with Keratoconus Omiadze M.,  Tsirekidze T.,  Golovacheva M. National Eye Center,  “New Hospitals”,  Tbilisi,  Georgia.

19. 15:30 – 15:45. Refractive surgery of keratoconus. M.Dvali., B.Sirbiladze., N.Tsintsadze., N.Sharazadashvili. TSMU., Eye Clinic “Akhali Mzera”, Tbilisi, Georgia

20. 15:45 – 16:00. О РЕГРЕССЕ МИОПИИ В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЛАЗИК. Никулин С.А., Качанов А.Б., Чураков Т.К., Завьялов А.И. Санкт-Петербургский филиал ФГБУ МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Фёдорова

21. 16:00 – 16:15. Редкая форма кератита после операции ЛАСИК (клинический случай). Ребриков Сергей Викторович. Екатеринбургский МНТК Микрохирургия глаза». Россия.

22. 16:15 – 16:30. The effectiveness of surgical treatment in suppurative corneal ulcers. H. Sitnik., Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus.

23. 16:30 – 16:45. Клинический случай. Шиловских Олег Владимирович. Екатеринбургский МНТК Микрохирургия глаза». Россия.

24. 16:45 – 17:00. Оценка эффективности методов лечения пациентов с тромбозом ретинальных вен. Дравица Л.В., Бирюков Ф.И., Самохвалова Н.М. УО «Гомельский государственный медицинский университет». Гомель, Беларусь

17:00 – 17:30. Coffee break

25. 17:30 – 17:40. Виды тампонады витреальной полости и их эффективность  в оперативном лечении гемофтальма. Дравица Л.В., Бирюков Ф.И., Самохвалова Н.М. УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь.

26. 17:40 – 17:50.  Primary vitrectomy with or without ILM peeling for rhegmatogenous retinal detachments with different complexities: A comparative study. Nikoloz Labauri, Tekla Mamageishvili, Narmina Iskenderova, Nino Tavberidze.

27. 17:50 – 18:00. Силиконовая тампонада витреальной полости в лечении отслойки сетчатки. Дравица Л.В., Бирюков Ф.И., Самохвалова Н.М. УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь.

28. 18:00 – 18:10. Динамика гидратации хрусталика и размера передне-задней оси на глазах с длительной силиконовой тампонадой. Самохвалова Н.М., Дравица Л.В. УО «Гомельский государственный медицинский университет». Гомель, Беларусь

29. 18:10 – 18:20. A new “Hammock” technique for posterior chamber intraocular lens fixation to correct an aphakia. Nikoloz Labauri MD, Grigor Kamushadze MD, Tekla Mamageishvili MD, Narmina Iskenderova MD

30. 18:20 – 18:30. "Presbyopia correction with the KAMRA inlay". Josef Stoiber., Universtaetsklinik fuer Augenheilkunde und Optometrie. Paracelsus Medizinische Privatuniversitaet. Salzburg, Germany

31. 18:30 – 18:45. Preparation of liposomal form of antioxidant eye drops. Anna Bozhadze, Aliosha Bakuridze, DaviT Shengelia. Department of  Pharmaceutical technology, Tbilisi State Medical University. Department of eye disease, Tbilisi State Medical University

32. 18:45 – 19:00. Использование луцентиса при макулярном отеке у пациентов с посттромботической ретинопатией. Пастух И.В., Гончарова Н.А., Стремовская Н.Б., Гаприндашвили Н.Б., Харьковская медицинская академия последипломного образования. Харьков, Украина.

 

November 18, 2012., Sunday. 09:00 – 19:00.

 

Session 3. 09:00 – 14:00.

33. 09:00 – 09:15. Modern technique of glaucoma surgery. A. Chichua, G.Chichua, N.Kobakhidze., Chichua Eye Clinic Mzera LLC, Tbilisi, Georgia.

34. 09:15 – 09:30. Патогенетические подходы к лечению закрытоугольной глаукомы с органической блокадой УПК. Иванов Дмитрий Иванович. Екатеринбургский МНТК Микрохирургия глаза». Россия.

35. 09:30 – 09:45. Связь параметров мозговой и орбитальной гемодинамики и толщины перипапиллярной сетчатки у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на фоне миопической рефракции и пациентов с миопией. Конопляник Е.В.

36. 09:45 – 10:00. Наш опыт применения шунта Ex-PRESS в хирургическом лечении пациентов с глаукомой. М.И. Ковтун, И.И. Лапкина, А.С. Евтушенко, В.Л. Клименко. Харьков, Украина

37. 10:00 – 10:15. Тафлупрост в лечении глаукомы у больных с эндокринной офтальмопатией. Дравица Л.В., Самохвалова Н.М., Альхадж Хусейн Анас Ахмад, Садовская О.П. УО «Гомельский государственный медицинский университет». Гомель, Беларусь

38. 10:15 – 10:30. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНОЙ ГЛАУКОМЫ И КАТАРАКТЫ. И.А.Соболева, М.И.Ковтун, Н.Ю.Бачук. Харьковская медицинская академия последипломного образования ГКБ №14 им проф. Л.Л.Гиршмана г. Харьков, Украина

39. 10:30 – 10:45. МИКРОХИРУРГИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ И СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Малиновский Г.Ф., Сиденко Н.Н. Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск.

40. 10:45 – 11:00. "Переносимость тафлупроста без консерванта больными с ранее не леченой глаукомой". Карине Грачиковна Амбарцумян, ЕГМУ, кафедра офтальмологии последипломного образования. Республика Армения, Ереван.

41. 11:00 – 11:10. "Space of canaloplasty  in glaucoma surgery". Vytautas Jasinskas, Riga, Latvia.

42. 11:10 – 11:20. Ocular manifestations of non-Hodgkin’s lymphoma. George Chichua¹,  Maia Nozadze¹,   Milena Noniashvili¹, Elza Azmaipharashvili². Chichua Eye Clinic Mzera LLC, Tbilisi, Georgia¹., V. Iverieli Centre of Endocrinology, Metabology and Nurtitiology, Tbilisi, Georgia²

43. 11:20 – 11:30. Radiation treatment of intraocular tumors in the Onco - Ophthalmology Center of Chelyabinsk Regional Oncology Clinic. Panova IE, Güntner EI, Kardava TR. State Institution of Health “Chelyabinsk Regional Oncology Clinic”, Chelyabinsk, Russian Federation

44. 11:30 – 11:45. Orbital Burkitt‘s lymphoma and the diagnostic specificities. Chichua A., Chichua G., Saginashvili M.,  Mchedlishvili S. Eye Clinic “Mzera”, Tbilisi, Georgia.

45. 11:45 – 12:00. LINEAR NEVUS SEBACEOUS SYNDROME OF JADASSOHN (ORGANOID NEVUS SYNDROME. Dr. Anupam Yadava (M.S. Ophthalmology), SGRR Institute of Medical & Health Sciences, Dehradun ,India

12:00 – 12:30. Coffee break

46. 12:30 – 12:45. "Epidemiology and Diagnostics of Eye Infections" George Kamkamidze., Department of Microbiology and Immunology, Tbilisi State Medical University.  Clinic "NeoLab"

47. 12:45 – 13:00. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДИСБИНОКУЛЯРНОЙ АМБЛИОПИИ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 6 ЛЕТ. Гончаренко Е.В., Бондаренко О.А., Мечева В.А., Косарь А.В. Городская больница №20, Донецк, Украина

48. 13:00 – 13:15. Shall we do anterior vitrectomy  during pediatric cataract surgery in 100% of cases. Omiadze M., Gabrichidze M.,Beradze I.,  Chanturia L.., Tsirekidze T. , Golovachova M. Georgian National Eye Center , “New Hospitals” Tbilisi, Georgia

49. 13:15 – 13:30. The  structure,  screening and anti-VEGF therapy for retinopathy of prematurity in Georgia. Khotenashvili   Zaza,   M.D., Ph.D, Abuladze Irakli,   M.D., Memanishvili  Ketevan,  M.D., Digmelashvili  Nana , M.D

50. 13:30 – 13.45. НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ  ПТОЗОВ. Никитина Е.С., ГКБ №14 им. проф. Л. Л. Гиршмана, Воронцова Н.М.,ХМАПО Борисенко Ю. Ю., Городская клиническая больница №14 им. проф. Л. Л. Гиршмана. Харьковская Медицинская Академия Последипломного Образования. г. Харьков, Украина

51. 13:45 – 14:00. Особенности лечения врожденной глаукомы. Пастух И.В., Соболева И.А., Гончарова Н.А., Мартыновская Л.В.. Харьковская медицинская академия последипломного образования. Харьков, Украина

14:00 – 15:00. Lunch

Session 4. 15:00 – 18:00.

52. 15:00 – 15:15. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАЛИТИЧЕСКОЙ ЭЗОТРОПИИ. Пастух И.В., Волкова Т.М., Гончарова Н.А., Мартыновская Л.В. Харьковская медицинская академия последипломного образования Харьков, Украина

53. 15:15 – 15:30. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ (МКЛ) У ДЕТЕЙ. Н. М. Воронцова., Е. С. Никитина., Ю. Ю. Борисенко, Е. К. Мемарнишвили. Харьковская медицинская академия последипломного образования.,  Харьковская городская клиническая больница №14 им. проф.Л. Л. Гиршмана. г. Харьков, Украина.

54. 15:30 – 15:45. Способ формирования опорно-двигательной культи на базе эвисцерации с реконструкцией склеры. Шляхтов Михаил Иванович. Екатеринбургский МНТК Микрохирургия глаза». Россия.

55. 15:45 – 16:00. СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СО СТРИКТУРАМИ СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. Малиновский Г.Ф., Воронович Т.Ф., Чернушевич О.М. Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск. Республика Беларусь.

56. 16:00 – 16:15. THE METHOD OF SURGICAL TREATMENT OF INVOLUTIONAL ECTROPION. Pr.G.Malinovsky , T.Chanukvadze , J.Avtushko. Belarusian Medical Academy of Postdegree Education (BMAPE). City Clinical Hospital №10 (Minsk).

57. 16:15 – 16:30. ALGORITHM OF THE CHOICE OF THE METHOD OF OPERATION AT EYEBALL REMOVAL. MD Beraia  Maia., MD Filatova Irina. Aversi Clinic  LTD Tbilisi. Federal State Institution “Scientific Medical Institute of Moscow of Eye Disease of Russian Health Care”. Moscow.

58. 16:30 – 16:45. The effectiveness of treatment and structural features of refractory macular edema in diabetic retinopathy. Malinouskaya I.I., Imshenetskaya T.A., Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus. (Эффективность лечения и особенности структуры рефрактерного макулярного отека при диабетической ретинопатии. Малиновская И.И., Имшенецкая Т.А., г. Минск, ГУО «БелМАПО», кафедра офтальмологии.

16:45 – 17:15. Coffee break

59. 17:15 – 17:30. АБЕРРОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КЕРАТОКОНУСА – ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОМЫ. Качанов А.Б.*, Сапегина Э.Л.*, Никулин С.А.*, Бауэр С.М.**, Зимин Б.А.**.  Санкт-Петербургский филиал ФГБУ МНТК “Микрохирургия глаза”им. акад. С.Н. Фёдорова, ** Санкт-Петербургский Государственный Университет

60. 17:30 – 17:45. Ортокератология как метод коррекции миопии. В. Е. Акопян., “Оптомед Канада” Глазной диагностический центр., Ереван, Армения.

61. 17:45 – 18:00. Correction of presbyopia with multifocal contact lenses. N.Apkhazava, “Roniko” ltd., Tbilisi, Georgia.

62. 18:00 – 18:15. “Free Form technology, the future of Lens surfacing”. Rayan Rouhani.

63. 18:15 – 18:30. Опыт позиционирования и использования   прогрессивных очковых линз. И.Р. Арутюнова., сеть оптик «Ронико», Тбилиси, Грузия.

64. 18.30 – 18.45. Correction of astigmatism with soft toric lenses, modern aspects and expectable results. N.Apkhazava, “Roniko” ltd., Tbilisi, Georgia.

18:45 – 19:00. Closing of the conference